Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

De stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 is opgericht
op 22 februari 2011.

Onder de werking van deze stichting vallen volgens de statuten de volgende organen:
- Bestuur en directie
- Raad van toezicht
- Bureau VIA2018

Code of Conduct

Het samenwerkingsverband van de stad Maastricht met de partners in de Euregio Maas-Rijn levert behalve een unieke gezamenlijke ambitie ook een unieke bestuurlijke setting op. Uniek maar ook complex. De stichting is zich welbewust van deze bestuurlijke context en zal langs verschillende lijnen en momenten werk maken van het creëren en onderhouden van bestuurlijk draagvlak.

Belangrijke gremia waarmee op bestuurlijk niveau relaties worden onderhouden en draagvlak wordt gezocht:
  • Raad van Toezicht Maastricht Culturele Hoofdstad 2018
  • Elf leden als vertegenwoordigers van de partners (steden, provincies, regio, landsdeel) en een onafhankelijk voorzitter
  • Presidium van de Raad van Toezicht Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. Deze wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de stad Maastricht en de provincie Limburg, de voorzitter van de Raad van Toezicht, de bestuursvoorzitter en artistiek directeur
  • Colleges van Burgemeesters en Wethouders
  • Gemeenteraden
  • Colleges van Gedeputeerde Staten en bestuursraden landsdeel en regio
  • Klankbordgroep. Hierin zijn de elf partners op ambtelijk niveau vertegenwoordigd.
De werking en de bestuurlijke verhoudingen binnen de Stichting zijn vastgelegd in de statuten en een code of conduct. In deze code of conduct is een terughoudende rol van de politieke gremia afgesproken met betrekking tot de inhoud van het bidbook. De governance structuur is vormgegeven conform de uitgangspunten van de code cultural governance en de voorschriften van de Europese commissie.

Citaat

Uit de handleiding voor steden die dingen naar culturele hoofdstad Europa (pag. 15/16) die in dit kader relevant zijn:

Ad 4:
“zich te concentreren op de kwaliteit en de bijzondere eigenschappen van de projecten en niet op de politieke dimensie van de contacten. Het is belangrijk de Europese dimensie van het evenement objectief te benaderen”.


Ad 11.
Het kan bij de voorbereiding van het evenement van cruciaal belang zijn dat de artistiek directeur en de met de uitvoering van het programma belaste structuur onafhankelijk zijn van de politieke autoriteiten. In het verleden heeft het evenement soms zwaar te lijden gehad onder het feit dat de politieke autoriteiten rechtstreeks en op alle niveaus bij deze structuur betrokken waren. Vergeet niet dat de voorbereiding van het evenement minstens zes jaar in beslag neemt en dat het politieke landschap tijdens deze periode veranderingen kan ondergaan.

Samenwerkingspartners

Zes steden, drie provincies, een regio en één landsdeel. Samen vormen ze de Euregio Maas-Rijn die staat voor de kandidatuur Maastricht Culturele Hoofdstad 2018.
Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Europese Comissie investeert in uw toekomst